Het bestuur van Odensehuis Andante bestaat uit:

  • Mieka Vroom, voorzitter
  • Iris van der Reijden, secretaris
  • Laura Vermeulen, penningmeester
  • Kees Brussel, algemeen bestuurslid

In artikel 5 lid 3 van de statuten van Stichting Odensehuis Andante staat vermeld: “Bestuurders hebben geen recht op een beloning. Bestuurders kunnen recht hebben op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie (in redelijkheid) gemaakte kosten en kunnen voorts een niet bovenmatig vacatiegeld ontvangen ter zake van hun werkzaamheden voor de stichting.” Lid 4 vermeldt: “De in lid 3 van dit artikel omschreven vergoedingen worden in de jaarrekening van de stichting zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.”

De bestuurders ontvangen geen andere vergoeding dan de vergoeding van werkelijk gemaakte kosten ten behoeve van de uitoefening van hun functie.