Organisatie

Bij Odensehuis Andante kun je tijdens de openingstijden altijd binnenlopen. Vrijwilligers en betaalde krachten zijn aanwezig om deelnemers en naasten te ondersteunen.

Andante is een muziekterm die aangeeft dat de muziek langzaam gespeeld moet worden. Letterlijk betekent het: rustig gaand. Geen haast, dat tekent ook de sfeer in het Utrechtse Odensehuis. Het is een plek waar je jezelf kunt zijn, weinig hoeft uit te leggen en je je (weer) nuttig voelt.

Het Odensehuis Andante is een inloophuis voor mensen met beginnende dementie en hun naasten. Haar doel is mensen te ondersteunen zodat zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en tegelijk een actief en zinvol leven kunnen leiden. Er vinden verschillende activiteiten plaats waarmee bezoekers hun talenten kunnen benutten en herontdekken.

De baten bestaan uit subsidies Gemeente Utrecht en fondsen, giften van particulieren en organisaties en overige inkomsten.

Bestuur

 • M.V. Vroom, voorzitter
 • C. Brussel, penningmeester
 • R. Verburg, secretaris
 • Jacqueline van de Willigen, algemeen bestuurslid
 • Jessie Vroom, algemeen bestuurslid

De bestuurders ontvangen geen andere vergoeding dan de vergoeding van werkelijk gemaakte kosten ten behoeve van de uitoefening van hun functie.

Werkzaamheden
De werkzaamheden van Odensehuis Andante worden gerealiseerd door een coördinator in dienst, vrijwilligers, bestuursleden  en freelancers

 • De medewerker(s) in loondienst zijn ingeschaald in schaal 8 van de cao-welzijn
 • Vrijwilligers en bestuursleden krijgen incidenteel een vergoeding voor zover de kosten en inkomsten van Andante dat toelaten
 • De freelancers worden per uur betaald
 
Stichting Odensehuis

Stichting Odensehuis staat genoteerd in het handelsregister onder nummer: 63411350.
Het RSIN (fiscaal nummer) is: 855224356.
Zie voor de jaarrekeningen van de afgelopen jaren:

En overige documenten:


Comité van Aanbeveling

Leden van het Comité van Aanbeveling dragen Odensehuis Andante een warm hart toe en onderschrijven de doelstellingen

  • Mevrouw drs. Diana Monissen, voorzitter Raad van Bestuur van het Prinses Máxima Centrum, voorheen voorzitter Raad van Bestuur De Friesland Zorgverzekeraar
  • De heer prof. dr. E.J.A. (Erik) Scherder, hoogleraar Klinische Neuropsychologie Vrije Universiteit van Amsterdam
  • Mevrouw prof. mr. dr. B.A.M. (Anne-Mei) Thé, hoogleraar Langdurige Zorg en Dementie aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam
  • Mevrouw drs. Marie-José H.E. Gijsberts, specialist Ouderengeneeskunde, kaderarts palliatieve zorg
  • De heer prof. Dr. J.P.J. (Joris) Slaets, hoogleraar Ouderengeneeskunde Rijksuniversiteit Groningen en directeur van Leyden Academy on Vitality and Ageing
  • Mevrouw prof. dr. M.J. (Marieke) Schuurmans, hoogleraar Verplegingswetenschap Universiteit Utrecht

 

Vrienden van

De Vriendenstichting is opgericht op 17 oktober 2014. Het doel van de Vriendenstichting is Odensehuis Andante financieel te ondersteunen met giften van particulieren en bedrijven, ten behoeve van activiteiten van de deelnemers (mensen met dementie en hun naasten) in het Odensehuis. Je kunt de Vriendenstichting bereiken via info@inloophuisandante.nl.

De Vriendenstichting staat genoteerd in het handelsregister onder nummer: 61709611
Het RSIN (fiscaal nummer) is: 854456363

Statuten | Akte Vriendenstichting Odensehuis Andante
Beleidsplan 2015-2016 | Beleidsplan Vriendenstichting Odensehuis Andante

Zie hier de Staten van Baten en Lasten.

Voor 2021 is een (garantie) exploitatie bijdrage begroot van € 6.000 aan Odensehuis Andante Utrecht.