Werkwijze

Odensehuis Andante is een inloophuis voor mensen met (beginnende) dementie en hun naasten. Wij willen mensen met dementie en naasten de gelegenheid bieden om het leven met dementie zo plezierig mogelijk thuis voort te zetten, alleen of met elkaar. Dit doen wij door hen een ontmoetingsplek te bieden.

Deelnemers en hun naasten komen voor de gezelligheid, een goed gesprek, het uitwisselen van ervaringen, informatie over dementie, om stoom af te blazen, om er gewoon even tussenuit te zijn of deel te nemen aan een activiteit. Zij kunnen hun talenten benutten en kwaliteiten (her)ontdekken door deel te nemen aan de activiteiten die aangeboden worden en activiteiten die ze zelf aangeven te willen doen. Dit hoeft niet. Deelnemers zijn ook van harte welkom voor een kopje koffie/ thee of een gezellige lunch in de middag. Er zijn betaalde krachten en vrijwilligers aanwezig om de deelnemers te ondersteunen.
Bij het Odensehuis kunt u binnenlopen wanneer u wilt. Natuurlijk wel binnen de openingstijden: dinsdag, woensdag en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur, donderdags van 10 tot 13 uur.

Visie

Odensehuis Andante:

  • draagt eraan bij dat mensen met (beginnende) dementie, ongeacht hun leeftijd, zolang mogelijk thuis kunnen leven en een actieve, zinvolle bijdrage leveren aan de samenleving. Zij voeren zolang mogelijk zelf de regie over hun leven, kunnen anticiperen op het verloop van hun ziekte, werken aan de opbouw van een sociaal netwerk en vragen hulp aan naasten.
  • biedt mentale steun aan naasten om de zorg voor hun dierbare met dementie op een eigen manier vorm te geven.
  • voorziet als burgerinitiatief en deelnemersorganisatie in een behoefte in de samenleving, waarin de zorg voor mensen met geheugenverlies en dementie steeds meer door naasten en vrijwilligers gedragen wordt en steeds minder intramuraal plaats vindt.

Doelstellingen

Stichting Odensehuis Andante stelt zich als doel:

  • Een ontmoetingsplek voor thuiswonende mensen met (een vermoeden van) beginnende dementie, én voor al hun naasten.
  • Mensen worden gewaardeerd en gerespecteerd om hun mogelijkheden en kwaliteiten. In een informele, veilige omgeving mag iedereen zich thuis voelen en zijn zoals die is.
  • Respect, erkenning, veiligheid, structuur en rust zijn kernwaarden.
  • In het contact gaat het om ontmoeting met de mens als geheel, in al zijn/haar facetten.
  • Ieders kwaliteiten worden aangesproken.
  • Verbetering van de maatschappelijke positie van mensen met dementie, het maatschappelijk taboe op dementie doorbreken en de eigenwaarde/waardigheid van mensen met dementie vergroten.
  • Mensen met dementie beter zichtbaar zijn in de buurt waar zij wonen; buurtgenoten, familie en vrienden leren dementie herkennen, begrijpen en accepteren.

Andante is een muziekterm die aangeeft dat de muziek langzaam gespeeld moet worden. Letterlijk betekent het: rustig gaand. Geen haast, dat tekent ook de sfeer in het Utrechtse Odensehuis. Het is een plek waar mensen zichzelf mogen zijn, weinig hoeven uit te leggen en zich (weer) nuttig kunnen voelen.